ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Strictly Digital B.V.

1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Strictly Digital: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Strictly Digital B.V.;
– Offerte: iedere aanbieding van Strictly Digital met daarin de voorwaarden waaronder een Opdracht wordt uitgevoerd.
– Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die aan Strictly Digital een Opdracht heeft verstrekt respectievelijk wenst te verstrekken;
Opdracht: de in de (voor akkoord getekende) Offerte of ander schriftelijk (inclusief email) document overeengekomen levering van diensten en/of goederen door Strictly Digital aan Opdrachtgever;
– Partij(en): Strictly Digital en de Opdrachtgever afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;
– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2 Opdracht, Offerte en bevestiging
2.1 Op alle door Strictly Digital uitgebrachte Offertes en aan Strictly Digital verstrekte Opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig tenzij anders is aangegeven in de Offerte. Iedere Offerte wordt uitgebracht onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.
2.4 De Opdracht komt tot stand doordat de Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn van de Offerte schriftelijk (inclusief email) bevestigt dat deze akkoord is, danwel deze binnen deze termijn rechtsgeldig ondertekend terugstuurt. De Opdracht wordt eveneens geacht te zijn verstrekt zodra een begin wordt gemaakt met de uitvoering hiervan. De inhoud van de Offerte geldt dan als Opdracht.
2.5 Wijzigingen van de Opdracht, aanvullende afspraken, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Strictly Digital binden haar slechts, indien en voor zover deze schriftelijk (inclusief email) door haar zijn bevestigd.

3 De uitvoering van de Opdracht
3.1 Strictly Digital zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Strictly Digital zal de Opdrachtgever op eerste verzoek op de hoogte stellen van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Strictly Digital mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3.3 Als Strictly Digital een vorm van communicatie (zoals een campagne) in concept aan Opdrachtgever voorlegt en Opdrachtgever dit goedkeurt dan is Opdrachtgever verder verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
3.4 Een door Strictly Digital opgegeven termijn heeft nooit te gelden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de opgegeven termijn verplicht Strictly Digital niet tot enige vergoeding.
3.5 Strictly Digital kan op verzoek en voor rekening van Opdrachtgever samenwerken met derden (zoals internetplatformen). Partijen maken afspraken over de wijze waarop met die derden wordt samengewerkt (zoals accountgegevens etc) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de prestaties van de door hem aangewezen derden.
3.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de Opdracht, schriftelijk aan Strictly Digital te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Opdracht volledig te hebben aanvaard.

4 Inschakelen van derden
4.1 Strictly Digital is bevoegd om, indien zij dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor de juiste uitvoering van de haar verstrekte Opdracht derden in te schakelen.
4.2 Indien Strictly Digital bij de uitvoering van de Opdracht voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden ingezet voor de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ook voor deze goederen en diensten.

5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.1 Intellectuele eigendomsrechten die op de datum van de Opdracht al bestaan worden niet aan de andere Partij overgedragen.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij de uitvoering van de Opdracht in eigendom toe aan de Opdrachtgever. Desgewenst werkt Strictly Digital mee aan de overdracht van die intellectuele eigendomsrechten.
5.3 Strictly Digital heeft het recht de door de uitvoering van de Opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
5.4 Na het voltooien van de Opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Strictly Digital jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6 Vergoeding en bijkomende kosten
6.1 De door Strictly Digital gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Strictly Digital is gerechtigd om wijzigingen in de overeengekomen vergoeding door te voeren bij een (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6.2 Tenzij in de Opdracht anders is overeengekomen heeft Strictly Digital het recht de overeengekomen vergoeding maandelijks in rekening te brengen voor in de voorgaande maand verrichte werkzaamheden .
6.3 Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten, die Strictly Digital voor de uitvoering van de Opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden alleen gemaakt na voorafgaande schriftelijke (incl. email) goedkeuring door Opdrachtgever. Kosten van door Opdrachtgever ingeschakelde derden worden rechtstreeks bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever zal de van deze derden ontvangen facturen zelf controleren en voldoen.
6.4 Indien Strictly Digital door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden vergoed, op basis van de gebruikelijk door Strictly Digital gehanteerde tarieven.
6.5 Strictly Digital is gerechtigd het tarief jaarlijks te indexeren. De indexering wordt gebaseerd op de stijging van de CPI (consumentenprijsindexatie) alle huishoudens. Voordat een tariefwijziging wordt doorgevoerd wordt opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.

7 Betaling
7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Strictly Digital nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De Opdrachtgever is dan over het niet betaalde bedrag aan Strictly Digital de wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode van het verzuim.
Strictly Digital is in dat geval tevens gerechtigd om toekomstige werkzaamheden op te schorten of daaromtrent nadere afspraken te maken met Opdrachtgever.
7.2 Alle door Strictly Digital gemaakte redelijke kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
7.3 De Opdrachtgever verricht de aan Strictly Digital verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de Opdracht betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Strictly Digital heeft betaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen op te schorten.
7.4 Bezwaren tegen de door Strictly Digital verzonden facturen moeten binnen vijftien dagen schriftelijk gemotiveerd te harer kennis worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen deze periode kenbaar zijn gemaakt, wordt de andere Partij geacht met de factuur in te stemmen.

8 Opzegging en ontbinding van de Opdracht
8.1 Wanneer de Opdrachtgever een Opdracht opzegt, dient hij de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2 Ingeval van tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Opdracht, alsmede onder andere in het geval van zijn faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming(en) van Opdrachtgever, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Strictly Digital het recht de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan het adres van de Opdrachtgever.
8.3 Indien de Opdracht door Strictly Digital wordt ontbonden wegens een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Strictly Digital redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht wordt afgerond (geheel ter beoordeling aan Strictly Digital), worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.4 De schadevergoeding als bedoeld in artikel 9.3 bestaat uit (i) de kosten voortvloeiend uit de door Strictly Digital op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, en (ii) 50% van het resterende deel van de overeengekomen vergoeding die de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn.
8.5 In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Strictly Digital zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Strictly Digital vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Opdracht naar behoren heeft verricht of geleverd onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Wanneer de werkzaamheden van Strictly Digital bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Opdracht kan in dat geval door beide Partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, tenzij anders is overeengekomen.

9 Vrijwaringen
9.1 Strictly Digital vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Strictly Digital voor Opdrachtgever vervaardigde materialen of gegevens.
9.2 De Opdrachtgever vrijwaart Strictly Digital of door Strictly Digital bij de Opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht.
9.3 De Opdrachtgever vrijwaart Strictly Digital voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Strictly Digital is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Opdrachtgever aan Strictly Digital ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelen of nalaten van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie/gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van derden of voor overschrijdingen van prijsopgaven van derden die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
10.2 Strictly Digital is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. de redelijke kosten noodzakelijk om de prestatie van Strictly Digital aan de Opdracht te laten beantwoorden; en
b. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
Aansprakelijkheid van Strictly Digital voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Strictly Digital.
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 is de aansprakelijkheid van Strictly Digital te allen tijde beperkt tot ten hoogste tweemaal de vergoeding die Opdrachtgever aan Strictly Digital in verband met de Opdracht verschuldigd is. Bij Opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is over de laatste drie kalendermaanden.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.
10.5 De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is Strictly Digital niet aansprakelijk voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Verwerking van persoonsgegevens
11.1 Voor zover Strictly Digital in het kader van de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt Strictly Digital als bewerker in de zin van de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt. In dat geval sluiten Partijen een separate verwerkersovereenkomst
11.2 Strictly Digital verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Geheimhouding
12.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van de door de andere Partij aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan alle informatie die (in welke vorm dan ook) van de andere partij wordt ontvangen en alle andere informatie betreffende de andere Partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen persoonsgegevens.
12.2 Partijen verplichten zich hun personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht, een vergelijkbare schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen.
12.3 Ieder der partijen neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de vertrouwelijke informatie ook geheimhoudt.
12.4 De in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvangende Partij deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende Partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b. waarvan de ontvangende Partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere Partij;
c. die de ontvangende Partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende Partij te verstrekken
d. die door de ontvangende Partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Opdracht en voor een periode van één jaar na het eindigen daarvan.

Overige bepalingen
13.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Strictly Digital gesloten Opdracht aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
13.2 Op de Opdracht tussen Strictly Digital en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten. De Rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. .

Strictly Digital staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57103283