Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Strictly Digital B.V.

1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

–        Strictly Digital: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Strictly Digital B.V.;

–        opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Strictly Digital een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;

–        overeenkomst: de overeenkomst tussen Strictly Digital en de opdrachtgever betreffende de levering van diensten en/of goederen;

–        partij(en): Strictly Digital en de opdrachtgever afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk;

–        algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Op alle door Strictly Digital gedane offertes en met Strictly Digital gesloten overeenkomsten zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zijn tot vijf dagen na dagtekening geldig. Strictly Digital kan te allen tijde binnen voornoemde vijf dagen de offerte herroepen.

2.4 Opdrachten dienen door de opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk te worden bevestigd. Bij het ontbreken van een schriftelijke bevestiging heeft de inhoud van de offerte als overeengekomen te gelden en komt de overeenkomst tot stand als een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

2.5 Wijzigingen van de overeenkomst, aanvullende afspraken, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Strictly Digital binden haar slechts, indien en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.6 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan een derde heeft verstrekt of wenst te verstrekken, dient hij Strictly Digital onder vermelding van de namen van deze derde daarvan op de hoogte te stellen.

3 De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Strictly Digital zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Strictly Digital zal de opdrachtgever op eerste verzoek op de hoogte stellen van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Strictly Digital mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.3 Een door Strictly Digital opgegeven termijn heeft nimmer te gelden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de opgegeven termijn verplicht Strictly Digital niet tot enige vergoeding. Na een overschrijding van minimaal vier weken van de opgegeven termijn kan de opdrachtgever Strictly Digital schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een laatste redelijke termijn tot nakoming.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Strictly Digital.

3.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Strictly Digital, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Strictly Digital zijn hierboven genoemde goedkeuring binnen twee dagen schriftelijk te bevestigen.

3.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Strictly Digital te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4 Inschakelen van derden

4.1 Strictly Digital is bevoegd om, indien zij dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor de juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij, voor zover redelijk, zullen worden doorberekend.

4.2 Indien Strictly Digital op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Strictly Digital namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht Strictly Digital volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de Strictly Digital met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten die zijn of zullen ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende opdracht(en) in eigendom toe aan Strictly Digital en/of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot bedrijfsgeheimen (waaronder knowhow). Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Strictly Digital daartoe bevoegd.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Strictly Digital te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Strictly Digital openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in het kader van de opdracht door Strictly Digital tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Strictly Digital blijven, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Strictly Digital jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6 Gebruik en licentie

6.1 Onder voorwaarde van volledige nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Strictly Digital verkrijgt hij het exclusieve recht tot het gebruik van het ontwerp/resultaat voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Strictly Digital bekend te zijn gemaakt.

6.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Strictly Digital niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Strictly Digital recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Strictly Digital een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

6.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a.vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is;
b.indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

6.4 Ten aanzien van door Strictly Digital aan opdrachtgever eventueel ter beschikking gestelde software verkrijgt opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht de software te gebruiken ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie en uitsluitend voor het daarmee overeengekomen beoogde gebruik. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van de Overeenkomst en onderhavig aan eventuele gebruiksvoorwaarden die aan het gebruik daarvan kunnen worden gekoppeld.

6.5 Strictly Digital heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

7 Honorarium en bijkomende kosten

7.1 De door Strictly Digital gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Strictly Digital is gerechtigd om wijzigingen in de prijsopgave door te voeren bij een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7.2 Strictly Digital heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Strictly Digital voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

7.4 Indien Strictly Digital door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Strictly Digital gehanteerde honorarium tarieven.

7.5 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Strictly Digital na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Strictly Digital te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,- afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

8 Betaling

8.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Strictly Digital nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De opdrachtgever is dan over het gehele bedrag aan Strictly Digital rente verschuldigd van 1 procent per maand (of een gedeelte daarvan) vanaf het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening.

Strictly Digital is in dat geval tevens gerechtigd om toekomstige levering(en) op te schorten of daaromtrent nadere afspraken te maken met opdrachtgever. Alle door Strictly Digital gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Verder worden alle systemen van de opdrachtgever offline gehaald.

8.2 De opdrachtgever verricht de aan Strictly Digital verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Strictly Digital heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen op te schorten.

8.3 Bezwaren tegen de door Strictly Digital verzonden facturen moeten binnen vijf dagen schriftelijk gemotiveerd te harer kennis worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen vijf dagen na verzending van de factuur kenbaar zijn gemaakt, wordt de wederpartij geacht met de gezonden factuur in te stemmen.

9 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.2 Ingeval van tekortkoming door de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede onder andere in het geval van zijn faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de bedrijven van opdrachtgever, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Strictly Digital het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de opdrachtgever.

9.3 Indien de overeenkomst door Strictly Digital wordt ontbonden wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Strictly Digital redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond (geheel ter beoordeling aan Strictly Digital), worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9.4 De schadevergoeding als bedoeld in artikel 9.3 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Strictly Digital op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

9.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Strictly Digital zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Strictly Digital ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Strictly Digital vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.6 Wanneer de werkzaamheden van Strictly Digital bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

10 Garanties en vrijwaringen

10.1 Strictly Digital garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.10.2
De opdrachtgever vrijwaart Strictly Digital of door Strictly Digital bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart Strictly Digital voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.4 Strictly Digital zal de opdracht in volledigheid voltooien zoals is afgesproken. Fouten die tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstaan zullen tot de eerste 90 dagen na oplevering van de opdracht worden hersteld.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Strictly Digital is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

11.2 Strictly Digital is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Strictly Digital aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Strictly Digital voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Strictly Digital.

11.3 De aansprakelijkheid van Strictly Digital conform artikel 11.1 en 11.2 is beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Strictly Digital gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,–.

11.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Strictly Digital niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

  1. Verwerking van persoonsgegevens en beveiligingsincidenten

12.1 Voor zover Strictly Digital in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens voor Instelling verwerkt, wordt Strictly Digital als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aangemerkt en geldt de Overeenkomst tevens als overeenkomst in de zin van artikel 14 lid 2 WBP. Strictly Digital verwerkt persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  1. Overige bepalingen

13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Strictly Digital gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Op de overeenkomst tussen Strictly Digital en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en het Weens koopverdrag expliciet uitgesloten. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Strictly Digital en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Strictly Digital is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Strictly Digital.

Strictly Digital staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57103283